ทุ่งแสงตะวัน | “วู๊ด คัท” กลุ่มเยาวชนดอกหญ้าดิน แห่งบ้านจีกแดก จ.สุรินทร์ | 03-01-58

ศิลปะบนแผ่นไม้ วู๊ดคัท ต่อยอดกิจกรรมปั่นปลูกของนักอนุรักษ์ตัวน้อยบ้านจีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ผู้ดำเนินรายการ : พี่นก นิรมล เมธีสุวกุล
ผลิตรายการโดย : บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *