หอมแผ่นดิน ต้นไม้ของพ่อ 24 กุมพาพันธุ์ 2556

หอมแผ่นดิน … ตอน ต้นไม้ของพ่อ

ปลูกมะคาเดเมียที่ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยมีคุณนรรถพร สุโพธิ์ ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่­อเหมืองน้อยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากห­ลาย สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ไม่น้อย ซึ่งคนที่นี่เรียกต้นมะคาเดเมียว่า ต้นไม้ของพ่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *