Private video

ผมมีโอกาสแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด | เลือกอนาคต (ภูมินทร์.ตาก) | 4 ก.ค.62

"ตั้งใจเรียน" เพื่อเปลี่ยนชีวิต【Highlight】│สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง │4 ก.ค.62

แค่ทำให้ครอบครัวไม่ต้องอดก็พอ | เพื่อหวังต้องหยัดยืน (แป้ง.สุพรรณบุรี) | 27 มิ.ย. 62