สมัครงานในตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
รูปถ่ายผู้สมัคร
ส่วนบุคคล
ชื่อ :
นามสกุล :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
บัตรประชาชนเลขที่ :
วัน เดือน ปี เกิด :
สถานที่เกิด :
อายุ (ปี) :
ส่วนสูง (ซม.) :
น้ำหนัก (กิโลกรัม) :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมลล์ :
สถานภาพสมรส
ชื่อคู่สมรส :
อาชีพ :
จำนวนบุตร :
โทรศัพท์ :
สถานะ  โสด สมรส หย่า แยกกันอยู่
การเกณฑ์ทหาร
 ยังไม่ถึงเกณฑ์ ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างการยกเว้น
การศึกษา
มัธยมต้น
ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ :
จังหวัด :
มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ :
จังหวัด :
อาชีวะ
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
อนุปริญญา/ปวส.
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
การอบรมดูงาน
การอบรมดูงาน 1:
การอบรมดูงาน 2:
การอบรมดูงาน 3:
ความสามารถพิเศษและงานอดิเรก
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ 1.
ความสามารถพิเศษ 2.
ความสามารถพิเศษ 3.
งานอดิเรก
 กีฬา
ระบุประเภท/ชื่อ :
 หนังสือ
ระบุประเภท/ชื่อ :
 ภาพยนต์
ระบุประเภท/ชื่อ :
 อื่นๆ
ระบุประเภท/ชื่อ :
ประสบการณ์ทำงาน
1. ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ระยะเวลาทำงาน :
โทรศัพท์ :
2. ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ระยะเวลาทำงาน :
โทรศัพท์ :
3. ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ระยะเวลาทำงาน :
โทรศัพท์ :