EI6A0850

ความเป็นมา

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด มีผู้ร่วมก่อตั้งสามคน คือ ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ ,นิรมล เมธีสุวกุล และสุริยนต์ จองลีพันธ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอดีตผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ผู้มีประสบการณ์ จัดตั้งเมื่อ เดือนตุลาคม 2534   บริษัทเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคมเน้นการให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งรับผลิต สารคดีพิเศษให้กับองค์กรต่าง ๆ

วิสัยทัศน์(vision)

บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และสารคดีคุณภาพ

พันธกิจ(mission)

  1. ผลิตผลงานคุณภาพที่ให้สาระประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. พัฒนาผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. พนักงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ พัฒนาทักษะตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดที่ต้องการทำงานด้านสื่อมวลชนอย่างรับผิดชอบ ด้วยการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเป็นสาระประโยชน์ สะท้อนสภาพปัญหาและทางออก รวมทั้งสร้างความตระหนัก ด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

EI6A0834
EI6A0881

แนวคิดการทำงาน

ปณิธานแน่วแน่ของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด คือการทำงานที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว รายการทุกรายการของบริษัทฯจะต้องให้สาระประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพงานต้องมีมาตรฐานสูง และพนักงานทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา

แนวรายการหลักของบริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม การเกษตรที่ยั่งยืน ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สุขภาพ   รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

ทีมงาน

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด เป็นที่รวมของคนหนุ่มสาวที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปรารถนาที่จะผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชม นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การฝึกอบรม การวิพากษ์วิจารณ์งาน

ผลงานของบริษัทป่าใหญ่ ฯได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เคยได้รับเช่น รางวัล JAPAN PRIZE International Educational Program Contest ของสถานีโทรทัศน์ NHKประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไทยได้รับ   สำหรับในประเทศไทยนั้นผลงานของบริษัทฯได้รับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัลเมขลา โทรทัศน์ทองคำ ไนน์เอนเทอร์เทน และรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น   กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ รางวัลฐานันดร 4 ของมหาวิทยาลัยรังสิต และ Vote Awards ฯลฯ

บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น ยังคงพัฒนาการผลิตรายการต่อไปทั้งทางด้านเนื้อหาที่หลากหลาย และเทคโนโลยีการถ่ายทำที่ก้าวไกล เพื่อการเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการคุณภาพ ที่จะก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคมไทย