Spot หอมแผ่นดิน ตอน…ความหวานของชีวิต ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

พิทูลย์ ประทักษ์ขีนัง อดีตกำนันต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กับการเลือกเดินบนเส้นทางสายเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่ตัวเขาไม่เคยคิดจะทำ!! ติดตามเรื่องราวการปลูกผักหวานป่าของคนที่­ไม่เคยคิดจะเป็นเกษตรกร ในรายการหอมแผ่นดิน ตอน ความหวานของชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *