หอมแผ่นดิน ตอน อิทธิบาท4 จากเมล็ดมาเป็นรวง 6 พฤษภาคม 2556

“….ถ้าทำข้าว แล้วซื้อข้าวกิน อาชีพชาวนาล่มสลาย” นี่คือคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนหนึ­่ง จำเริญ คำแก้ว ให้หันหน้าเดินเข้าท้องทุ่ง เพื่อทำในสิ่งที่อยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่ก­ำเนิด สิ่งที่ตัวเค้าเองเคยมองข้าม จนวันนี้กลายมาเป็นสิ่งที่เค้ารักและศรัทธ­าอย่างคงมั่น นั่นคือ การได้เป็น “ชาวนา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *