หอมแผ่นดิน ตอน เพาะรักงอกงาม ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย.2557

เรื่องราวของคุณนิมิตร์ เทียมมงคล เกษตรกรหัวใจงอกงาม กัลการปลูกถั่วงอกตัดรากเพื่อหลีกเลี่ยงกา­รใช้สารเคมี และได้ต้นถั่วงอกที่ต้นน่ารับประทานแบบปลอ­ดภัยต่อสุขภาพ โดยการเพาะถั่วงอกตัดรากแบบคอนโดสี่ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *