ตอนที่ 98 โครงการทัศนศึกษานักการเงินวัยเยาว์ เรียนรู้ศึกษาดูงาน บ้านพ่อ

เด็กๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร เรียนรู้การสร้างบ้านดิน เกษตรปลอดสาร และการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทาง
www.payai.com หรือ facebook ทุ่งแสงตะวัน 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *